Laor Nahalal : “פעם, ביקשתי סימן שהכל יהיה בסדר, תוך דקות מולי הופיעה קשת מרהיבה בשמיים…התרגשתי בהודיה. עדיין לא רגועה התפללתי לסימן נוסף לחיזוק ובטחון..…”

Laor Nahalal : “פעם, ביקשתי סימן שהכל יהיה בסדר, תוך דקות מולי הופיעה קשת מרהיבה בשמיים...התרגשתי בהודיה. עדיין לא רגועה התפללתי לסימן נוסף לחיזוק ובטחון..…”

Laor Nahalal : “פעם, ביקשתי סימן שהכל יהיה בסדר, תוך דקות מולי הופיעה קשת מרהיבה בשמיים…התרגשתי בהודיה. עדיין לא רגועה התפללתי לסימן נוסף לחיזוק ובטחון..…”