▫Minimalist Interior Designer▫ : “اینم از رنگ کرم و طلایی که خیلیییییی زیاد ازم خواسته بودین 😍😊 قطر دیس پذیرایی حدودا ۲۵ سانتیمتره و قطر پیش دستی های کوچک(یا همون زیر لیوانی…”

▫Minimalist Interior Designer▫ : “اینم از رنگ کرم و طلایی که خیلیییییی زیاد ازم خواسته بودین 😍😊 قطر دیس پذیرایی حدودا ۲۵ سانتیمتره و قطر پیش دستی های کوچک(یا همون زیر لیوانی…”

▫Minimalist Interior Designer▫ : “اینم از رنگ کرم و طلایی که خیلیییییی زیاد ازم خواسته بودین 😍😊 قطر دیس پذیرایی حدودا ۲۵ سانتیمتره و قطر پیش دستی های کوچک(یا همون زیر لیوانی…”