ع.الف.رهـ ـا : “به نام خدا 🔸️نِشسته در دلِ سنگ، شراره های خاموش… #شعر #غزل #سپید #نقاشیخط #علی_اصغر_اسماعیلی #عشق #عاشقانه #رها #تذهیب #هنر #معرق…”

ع.الف.رهـ ـا : “به نام خدا 🔸️نِشسته در دلِ سنگ، شراره های خاموش... #شعر #غزل #سپید #نقاشیخط #علی_اصغر_اسماعیلی #عشق #عاشقانه #رها #تذهیب #هنر #معرق…”

ع.الف.رهـ ـا : “به نام خدا 🔸️نِشسته در دلِ سنگ، شراره های خاموش… #شعر #غزل #سپید #نقاشیخط #علی_اصغر_اسماعیلی #عشق #عاشقانه #رها #تذهیب #هنر #معرق…”