خوشـنویس ( calligrapher) : “کسب مقام سوم حضوری نویسی خوشنویسی آیاتی از قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان، رشته شکسته نستعلیق، در دریاچه زرێبار. 🔵 مسابقە حضوری نویسی…”

خوشـنویس ( calligrapher) : “کسب مقام سوم حضوری نویسی خوشنویسی آیاتی از قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان، رشته شکسته نستعلیق، در دریاچه زرێبار. 🔵 مسابقە حضوری نویسی…”

خوشـنویس ( calligrapher) : “کسب مقام سوم حضوری نویسی خوشنویسی آیاتی از قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان، رشته شکسته نستعلیق، در دریاچه زرێبار. 🔵 مسابقە حضوری نویسی…”

Posted in art